Prawo Karne

Zamiana grzywny na karę pozbawienia wolności oraz na prace społeczne

Zamiana grzywny na karę pozbawienia wolności oraz na prace społeczne

Spis treści:

Kilka słów o grzywnie

Kiedy sąd zarządzi wykonanie kary zastępczej?

Prace społecznie użyteczne

Pozbawienie wolności niewypłacalnego skazanego

Środki odwoławcze od kary zastępczej  

Rozłożenie grzywny na raty

Umorzenie grzywny

 

Dostałeś do zapłacenia karę grzywny i zastanawiasz się co możesz zrobić? Z poniższego artykułu dowiesz się jakie obowiązki może nałożyć na Ciebie sąd. Znajdziesz tu także informacje jak uchronić się przed wymierzeniem kary zastępczej.

 

Kilka słów o grzywnie

 

Kara grzywny stanowi przewidzianą prawem reakcję na popełnione przestępstwo. Pełni przede wszystkim funkcję ochronno-represyjną. Innymi słowy nakłada na skazanego pewną dolegliwość finansową. Ma również za zadanie powstrzymać go przed powielaniem podobnych zachowań w przyszłości.

 

Wysokość kary grzywny

 

Kara grzywny co do zasady wyrażona jest w stawkach dziennych. Najniższa liczba stawek wynosi 10, natomiast najwyższa 540. Najniższa stawka dzienna to kwota 10 zł, a najwyższa to kwota 2000 zł. Ustalając jej wysokość sąd bierze pod uwagę:

 • dochody sprawcy,
 • warunki osobiste i rodzinne,
 • stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

 

Wysokość kary grzywny określa się poprzez przemnożenie liczby orzeczonych stawek dziennych przez wielkość ustalonej stawki.

 

Sąd wzywa skazanego do uiszczenia kary grzywny w terminie 30 dni. Po jego bezskutecznym upływie skazany musi liczyć się z egzekucją komorniczą.

 

Kiedy sąd zarządzi wykonanie kary zastępczej?

 

Zazwyczaj następuje to po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji komorniczej. Komornik zaniecha czynności, jeżeli skazany nie dysponuje wystarczającym majątkiem.

 

Sąd może zarządzić zamianę kary grzywny i wykonanie kary zastępczej także wcześniej, przed uzyskaniem wyników egzekucji. Zazwyczaj już na etapie postępowania sąd może zasięgnąć informacji co do stanu majątkowego skazanego. Na podstawie zebranych dowodów jest w stanie ocenić, czy egzekucja przyniesie realne rezultaty. Może wówczas okazać się, że skazany nie posiada wymaganych środków. W takich przypadkach nie ma konieczności oczekiwania na postanowienie komornicze. 

 

Prace społecznie użyteczne

 

W pierwszej kolejności sąd orzeka wobec skazanego obowiązki nieizolacyjne. Pozbawienie wolności jawi się natomiast jako ostateczność. Taka zamiana kary jest dla skazanego mniej uciążliwa, często także od samej grzywny.

 

Zgodnie z powyższym w pierwszej kolejności sąd rozważa zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną. Przyjmuje się, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej. Zaokrąglenie następuje w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach. Wymiar godzin pracy wynosi od 20 do 40 w stosunku miesięcznym.

 

Rozwiązanie ma na celu umożliwienie skazanemu odbycie kary w zmienionej formie.  Przewidziane zostało dla osób o trudnej sytuacji osobistej i finansowej.

 

Pozbawienie wolności niewypłacalnego skazanego

 

Co w sytuacji, gdy skazany nie jest w stanie podjąć się wykonywania pracy? Wówczas sąd zarządza zastępczą karę pozbawienia wolności. Przyjmuje jednocześnie, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny.

 

Art. 46 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego

Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:

 • skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej wykonania, lub
 • zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

 

Zamiana grzywny na areszt

 

Analogiczne rozwiązanie przyjęte zostało w odniesieniu do wykroczeń. Również w tym przypadku nieuiszczoną grzywnę można zamienić na prace społeczne. Trwa najkrócej tydzień, a najdłużej 2 miesiące.

 

Zastępcza kara aresztu następuje po stwierdzeniu, że:

 • egzekucja okazała się nieskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby bezskuteczna,
 • ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej lub uchyla się od jej wykonania,
 • zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

 

Sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych. Kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

 

Jak uniknąć pozbawienia wolności?

 

Skazany może w każdej chwili zapłacić grzywnę lub jej brakującą część. Zostaje wówczas zwolniony od prac społecznych lub „odsiedzenia” kary w zakładzie karnym. Skazany może również uiścić część zasądzonej kwoty. W takich przypadkach wymiar jego kary ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

 

Gdy suma zostanie wpłacona podczas pobytu w zakładzie karnym, skazany zostaje z niego niezwłocznie zwolniony. 

 

Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie kary zastępczej. Warunkiem jest złożenie przez skazanego oświadczenia, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym. Wstrzymanie następuje do czasu wykonania pracy lub uiszczenia całości grzywny.

 

Art. 48a § 6 Kodeksu karnego wykonawczego

Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania i zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz określenia wymiaru pozostałej do wykonania pracy społecznie użytecznej lub zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.

 

Środki odwoławcze od kary zastępczej  

 

W przedmiocie kary zastępczej sąd obraduje na posiedzeniu. Skazany oraz jego obrońca mają prawo wziąć w nim udział. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia – mogą odwołać się poprzez wniesienie zażalenia. Chodzi zarówno o przypadki prac społecznych, jak i zastępczej kary pozbawienia wolności.

 

Rozłożenie grzywny na raty

 

Jest to instytucja przewidziana dla skazanych o trudnej sytuacji ekonomicznej lub rodzinnej. Znajduje zastosowanie, jeżeli nie są w stanie jednorazowo uiścić grzywny.

 

Jej istota polega na rozłożeniu grzywny na raty na czas nieprzekraczający 1 roku. Termin liczy się od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W szczególnych wypadkach, zwłaszcza gdy wysokość grzywny jest znaczna, można ją rozłożyć do 3 lat.

 

Rozłożenie na raty jest dopuszczalne, jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Jej zadaniem nie jest wyeliminowanie orzeczonego obowiązku. Pozwala na jego realizację partiami, adekwatnie do możliwości skazanego. Z tego względu zasługuje na duże uznanie.

 

Przy analizie wniosku sąd zwraca uwagę na sytuację osobistą skazanego. Bierze pod uwagę wysokość uzyskiwanych przez niego zarobków oraz wykonywany zawód. Przedmiotem zainteresowania będą także elementy majątku wspólnego skazanego oraz jego małżonka. W oparciu o powyższe sąd ocenia czy możliwe jest uzyskanie całej zasądzonej sumy.

 

Umorzenie grzywny

 

W pewnych przypadkach może dojść nawet do umorzenia grzywny. Zdarza się to jednak rzadko, jeżeli jej nieuiszczenie wynika z przyczyn niezależnych od skazanego. Dodatkowo, wykonanie kary na innej drodze musi być niemożliwe lub niecelowe.

 

Umorzenie grzywny następuje w całości lub w części.

 

Podsumowanie:

 • Skazany uzyskuje wezwanie do uiszczenia grzywny w terminie 30 dni.
 • Sąd zarządza karę zastępczą, jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna.
 • W pierwszej kolejności skazany kierowany jest do odbycia prac społecznych.
 • Jeżeli się od nich uchyla lub ich wykonanie jest niemożliwe, sąd zarządza zastępczą karę pozbawienia wolności (lub aresztu – w przypadku wykroczeń).
 • Na postanowienie sądu w przedmiocie kary zastępczej przysługuje zażalenie.
 • Możliwe jest złożenie przez skazanego wniosku o rozłożenie grzywny na raty.
 • W wyjątkowych przypadkach, zasługujących na uwzględnienie, sąd umorzy grzywnę.

 

Problematyka zamiany kary grzywny potrafi przysporzyć niemałych trudności. W tym miejscu zachęcam Państwa do kontaktu z Kancelarią, gdzie mogą Państwo liczyć na rzeczowe oraz profesjonalne podejście do problemu, a także rozwianie wszelkich wątpliwości.

Kancelaria Radcy Prawnego Arlety Dub-Brych zajęła I miejsce w Konkursie Orły Prawa 2022 o czym możesz przeczytać tutaj

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 22 grudnia 2022 Wyświetleń: 3939 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top