Prawo Rodzinne

Ponowne rozpatrywanie wniosków o świadczenie 500 +

Ponowne rozpatrywanie wniosków o świadczenie 500 +

Wprowadzenie programu Rodzina 500+ spotkało się z ogromną aprobatą wśród zainteresowanych i uprawnionych do pobierania świadczenia. W praktyce jednak istnieje wiele nieścisłości w przedmiocie tego, które rodziny faktycznie mogą liczyć na rządową pomoc. W szczególności problem dotyczy progów dochodowych przypadających na członka rodziny oraz dochodów, które mają być wliczane do domowego budżetu. Niejasności są o tyle istotne, iż w ostatnim czasie lawinowo dochodzi do ponownego wszczynania postępowań w sprawie przyznawania świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Ponownemu rozpatrzeniu podlegają dochody uzyskiwane przez pobierających świadczenia. Sporne są kwestie w przedmiocie ustaleń, które z dochodów mają być brane pod uwagę przy obliczaniu i przyznawaniu świadczenia. Należy zaznaczyć, iż procedura niestety nie ma charakteru jednolitego na terenie kraju.

            Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęła skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych. Skarżąca ubiegała się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku na dwoje dzieci, przy czym otrzymała odmowę przyznania wnioskowanych świadczeń. W decyzji odmownej organ wskazał, iż dochód przypadający na jednego członka rodziny przekracza kryterium dochodowe określone  w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r., o świadczeniach rodzinnych. Organ dokonał obliczeń zaliczając do dochodu diety z tytułu podróży służbowych, które otrzymywał mąż wnioskodawczyni/skarżącej. Wnioskodawczyni odwoływała się od zapadłej decyzji, argumentując, iż diety stanowią dochód nieopodatkowany, ponieważ nie mają charakteru stałego tak jak wynagrodzenie zasadnicze. Wnioskodawczyni w odwołaniu wskazała również na okoliczności, które miały miejsce podczas składania dokumentacji przed  pracownikiem Urzędu Miejskiego, który w ogóle nie chciał przyjąć zaświadczenia o wynagrodzeniu zasadniczym.

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie podzieliło stanowiska wnioskodawczyni oraz jej argumentacji. Stanowczo podkreślało fakt przekroczenia kryteriów dochodowych oraz wskazywał, iż organ wydając decyzję uprawniającą do świadczenia, dokonałby rażącego naruszenia przepisów prawa finansowego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w uzasadnieniu decyzji szeroko wskazało uregulowania ustawowe potwierdzające wydaną decyzję oraz powoływało się na liczne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, w których sąd orzekał, iż diety należy uznać za składniki dochodu.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny po rzetelnym rozpoznaniu sprawy uchylił zaskarżoną decyzję. Nie podzielił poglądu aby diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracownika stanowiły dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny posiłkując się orzecznictwem uznał, iż wbrew wcześniejszym założeniom Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz organu wydającego decyzję w I instancji, nie można przyjąć aby należności, które otrzymał mąż wnioskodawczyni, stanowiące diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej, podlegały wliczeniu do dochodu rodziny w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oczywistym jest, że diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracownika są należnościami związanymi ze stosunkiem pracy, ale nie można wliczyć ich do dochodu zasadniczego ponieważ nie są wynagrodzeniem za pracę. W rozpatrywanej sprawie właśnie w taki sposób zostały one wliczone do dochodu rodziny wnioskodawczyni, stąd decyzja wydana w sprawie była krzywdząca dla uprawnionej oraz należało ją uchylić. Posiłkując się stanowiskiem Sądu Najwyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż mąż wnioskodawczyni przebywał za granicą tylko czasowo, ze względu na charakter jego zatrudnienia i bez zamiaru zmiany miejsca stałego pobytu. Dostrzegł analogię pomiędzy podróżami służbowymi a krajowymi, z tytułu których diety nie są wliczane do dochodu w myśl ustawi o 500+. Oba świadczenia z założenia mają służyć pokryciu kosztów wynikających z podróży służbowych oraz umożliwić pracownikowi zaspokojenie wynikających z nich potrzeb. Sąd również wskazał, że zagraniczne podróże służbowe są w znacznym stopniu bardziej uciążliwe dla pracownika ze względu na oderwanie od rodziny. Wobec powyższego nie sposób przyjąć, iż rekompensata w postaci diet zwiększa dochód rodziny pracownika, można jedynie uznać, że go dodatkowo nie obciążą i nie uszczupla.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 kwietnia 2011r. Sygn. Akt II SA/Go 147/11

 

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 23 lipca 2018 Wyświetleń: 2665 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top