Prawo Handlowe

Odpowiedzialność członka zarządu w spółce z o.o.

Odpowiedzialność członka zarządu w spółce z o.o.

Zarząd jest tak jak zgromadzenie wspólników, jest obligatoryjnym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez którego nie może ona istnieć. Do jego kompetencji należy prowadzenie spraw spółki oraz reprezentacja. W praktyce oznacza to, iż zarząd podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych kwestiach dotyczących bieżącego funkcjonowania spółki. W związku z tym, aby chronić spółkę a także jej kontrahentów prawodawca przewidział szereg przepisów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu.

Członek zarządu spółki ponosi odpowiedzialność solidarną wraz ze spółką wobec wierzycieli, jeżeli zarząd złoży fałszywe oświadczenie o tym, że wkłady poszczególnych udziałowców zostały w pełni pokryte, bądź w przypadku złożenia fałszywych danych przy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Jak widać ma to na celu ochronę wierzycieli spółki przed nieuczciwymi praktykami zarządu spółki, gdyż z punktu widzenia członka zarządu pojawia się ryzyko, iż wierzyciel będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z jego majątku osobistego. Dla wierzyciela jest to dodatkowa gwarancja, albowiem gdy zaistnieją ku temu przesłanki, będzie mógł on dochodzić swoich praw nie tylko z majątku spółki ale także majątku członków zarządu co dodatkowo zabezpiecza jego interesy.

Osobny fragment należy poświęcić odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki. W pierwszym rzędzie należy podkreślić, iż nie jest to już odpowiedzialność solidarna jak w wyżej opisanym zakresie a subsydiarna co oznacza, iż wierzyciele mogą żądać zaspokojenia bezpośrednio od zarządu dopiero w momencie bezskutecznego przeprowadzenia egzekucji wobec spółki. Wprawdzie należy pamiętać, iż spółki kapitałowe cechują się tym, iż są podmiotami odrębnymi, które samodzielnie odpowiadają za swoje zobowiązania, jednakże w tym przypadku chodzi o szczególną sytuację, gdy członkowie zarządu nie dopełnili swoich obowiązków polegających na zgłoszeniu wniosku o upadłość spółki czy też o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Analogicznie, gdy członek zarządu udowodni, iż wypełnił swoje obowiązki w wyżej wskazanym zakresie bądź wprawdzie nie dopełnił ich ale nie ponosząc przy tym winy, może zwolnić się z odpowiedzialności w tym zakresie. Uwolnić się od odpowiedzialności członek zarządu może  również w przypadku, gdy wierzyciel nie poniósł szkody.

Dokonując rozważań na temat odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki należy wyjść od źródła a więc regulacji KSH. Zgodnie z art. 293 Członek zarządu (…) odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.”. Analizując powołany przepis należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze członek zarządu odpowiada nie tylko za podjęte działania sprzeczne z interesem spółki, lecz również za zaniechanie podjęcia czynności do których był zobowiązany skutkujących wyrządzeniem szkody spółce. Po drugie, sformułowanie „chyba, że nie ponosi winy” wskazuje, iż członek zarządu będzie odpowiadał nie tylko w przypadku umyślnego działania na szkodę spółki ale również w przypadku działania lekkomyślnego, niewłaściwego w stosunku do tego, jakiego zachowania można by od niego oczekiwać biorąc pod uwagę wzorzec właściwego postępowania u abstrakcyjnego człowieka na tożsamym stanowisku. Jedynie pełna nieumyślność działania zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności. Po trzecie, nie ma katalogu czynności za które członek zarządu odpowiadałby wobec spółki. Ustawodawca posłużył się jedynie odwołaniem do innych przepisów prawa a także umowy spółki co może wskazywać, iż w różnych spółkach zakres odpowiedzialności będzie kształtował się w różny sposób.

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. wobec jej wspólników ogranicza się właściwie do kilku przypadków z zakresu połączenia, podziału oraz przekształcenia spółki. Odpowiednie przepisy mówiące o tych procesach wskazują wprost, iż m.in. członkowie zarządu odpowiadają za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem wynikające z przepisów prawa bądź postanowień lub statutu spółki, chyba, że nie ponoszą winy. Należy więc wskazać, iż jest to konstrukcja w zasadzie identyczna jak wyżej opisana w zakresie odpowiedzialności zarządu wobec spółki.

 

Katalog czynów niedozwolonych za które członek zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej obejmuje m.in. działanie na szkodę spółki, przedstawianie i ogłaszanie nieprawdziwych danych czy niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec sądu, nierzetelne prowadzenie rachunkowości bądź księgowości. Należy podkreślić, iż niektóre z czynów opisanych w części karnej podlega również odpowiedzialności cywilnej, zatem nie można wykluczyć sytuacji w której członek zarządu dopuszczający się przewinienia będzie odpowiadał zarówno na płaszczyźnie cywilnej jak i karnej.

Katalog kar przewidzianych przez KSH obejmuje zarówno możliwość wymierzenia kary grzywny, ograniczenia wolności a także pozbawienia wolności.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania członkostwo w zarządzie spółki to nie tylko duże wyróżnienie ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. W praktyce często zdarza się, iż szczególnie w niewielkich spółkach wspólnicy sprawują zarówno funkcje członków zarządu. Jest to rozwiązanie prawnie dopuszczalne, jednakże nie mające wpływu na kwestie kształtowania odpowiedzialności w przypadku ujawnienia nieprawidłowości. Reasumując przyjęcie propozycji powołania na stanowisko członka zarządu, powinno zawsze być poprzedzone dogłębną analizą potencjalnych zysków i strat, oraz predyspozycji do prawidłowego sprawowania tejże funkcji.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 22 marca 2020 Wyświetleń: 986 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top