Opinia Zespołu Sądowych Specjalistów – co to takiego

Opinia Zespołu Sądowych Specjalistów – co to takiego

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów to zespół biegłych sądowych, w których skład wchodzą osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, uznawane za ekspertów w określonej dziedzinie oraz mające bogate doświadczenie zawodowe. Zazwyczaj w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów opiniują psycholodzy, pedagodzy, pediatrzy, psychiatrzy,  którym sąd zleca  sporządzenie fachowych opinii w przedmiocie okoliczności mających istotne znaczenie dla precyzyjnego rozpoznania sprawy.

Wydawanie opinii przez OZSS jest często elementem postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego, w toku których rozstrzygane są sprawy w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej czy kontaktów z małoletnimi. Mając na względzie, iż sąd rozpoznając jakąkolwiek sprawę, w której chodzi o dobro małoletnich dzieci, często aby móc wydać odpowiednie rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, zwraca się do Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych o sporządzenie opinii. Najczęściej z tego rodzaju praktyką mamy do czynienie w trakcie postępowań w sprawach o rozwód, gdyż przedmiotem orzekania tego rodzaju postępowań jest również opieka nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków. Należy zaznaczyć, iż strony postępowania w sprawie o rozwód sąd może skierować na badanie do OZSS zawsze wtedy kiedy ma wątpliwości co do wydania rozstrzygnięcia oraz jeżeli uzna, iż prawidłowe rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej czy też opieki wymaga sporządzenia takiej opinii. Podstawowym celem opinii wydanej przez OZSS jest uzyskanie niezależnej, fachowej opinii będącej obiektywnym i miarodajnym źródłem informacji o stanie rodziny, a jednocześnie stanowi ona część materiału dowodowego, który ma znaczący wpływ na treść wydanego orzeczenia. Sąd wydający zlecenie wskazuje również pod jakim kątem OZSS ma je przeprowadzić. Zakres badania ma ścisły związek z okolicznościami faktycznymi, które są charakterystyczne dla danej sprawy i które sąd uznaje za konieczne do zbadania w odniesieniu do konkretnej rodziny. W sytuacji gdy strony postępowania są ze sobą skonfliktowane albo gdy istnieje podejrzenie występowania przemocy domowej wówczas sąd zleci badanie w kierunku ustalenia czy małoletnie dzieci stron są ofiarami tej przemocy.

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów po otrzymaniu zlecenia wyznacza termin badania i powiadamia o nim strony postępowania. Należy zaznaczyć, iż termin oczekiwania na badanie jest bardzo różny i uzależniony od obłożenia pracą biegłych. Sam przebieg badania można właściwie podzielić na kilka etapów, które obejmują takie czynności jak: przygotowanie miejsca badania i zapewnienie przez OZSS jak najlepszych warunków do jego przeprowadzenia, sprawdzenie tożsamości osób stawiających się na badanie, udzielenie tym osobom informacji o zakazie rejestrowania przebiegu badania (np. zakaz nagrywania, robienia fotokopii itp.), wskazanie osobom poddającym się badaniu w jakim celu i zakresie zostanie ono przeprowadzone, dopełnienie formalności – osoby poddające się badaniu podpisują zgodę na wzięcie w nim udziału, poinformowanie osób biorących udział w badaniu o możliwości zgłaszania uwag co do jego przebiegu, pouczenie o terminie sporządzenia opinii (14 dni). 

W czasie badania biegli przeprowadzają wywiad z rodzicami lub opiekunami, a także rozmawiają z dziećmi. Na podstawie własnych obserwacji i spostrzeżeń dokonują analizy wzajemnych relacji między rodzicami/opiekunami i dzieckiem, przeprowadzają testy psychologiczne, dokonują oceny i wydają opinię w zakresie charakterystyki psychologicznej badanych osób. Na podstawie wszystkich zebranych informacji OZSS wydaje opinię w stosunku do każdego z rodziców, dziecka raz relacji dziecka z każdym rodziców. Warto podkreślić, iż w odniesieniu do osoby małoletniego, przeprowadzenie badania OZSS dostosowane jest zawsze indywidualnie do jego wieku i etapu jego rozwoju, czyli tak jak przy przeprowadzaniu wszelkich czynności zleconych/ dokonanych przez sąd – z uwzględnieniem szeroko pojętego dobra dziecka.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 21 kwietnia 2020 Wyświetleń: 1618 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-400 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top