Inne

Zwolnienia grupowe w obliczu kryzysu gospodarczego

Zwolnienia grupowe w obliczu kryzysu gospodarczego

            Niestety kryzys gospodarczy postępuje bardzo dynamicznie. W czasie epidemii właściwie z dnia na dzień słyszymy o coraz to większej liczbie zwalnianych pracowników oraz pogłębiających się problemach finansowych/ekonomicznych przedsiębiorców. Bezspornie należy stwierdzić, iż obecne warunki gospodarcze mają niebagatelny wpływ na rynek pracy. W niewygodnym położeniu znajdują się zarówno pracownicy, którzy obawiają się ewentualnego rozwiązania umowy o pracę, jak również przedsiębiorcy/pracodawcy, którzy z każdym dniem liczą coraz to większe straty i zmuszeni są szukać rozwiązań dla swoich firm w tym trudnym czasie. Wskazane problemy dotyczą zarówno małych jak i dużych przedsiębiorców. W odniesieniu do dużych przedsiębiorstw zdarza się, że pracodawcy zmuszeni są do dokonania zwolnień grupowych.

            Zwolnienia grupowe przeprowadzane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003r., o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (a w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą – na podstawie przepisów kodeksu pracy).

            Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia w sytuacji kiedy przyczyny rozwiązywania umów o pracę z pracownikami leżą po stronie pracodawcy. Zdarza się to najczęściej wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie sprostać wymaganiom rynku, co powoduje problemy finansowe przedsiębiorstwa, które najczęściej są przyczyną właśnie zwolnień grupowych. Dodatkowo wśród przyczyn leżących po stronie pracodawcy, oprócz problemów finansowych,  można wymienić np. brak zapotrzebowania na produkty/usługi świadczone przez przedsiębiorstwo; reorganizację zakładu pracy(likwidacja stanowisk pracy, łączenie stanowisk pracy, przeniesienie zakładu pracy do innego miasta, zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa); likwidacja zakładu pracy czy ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Jednakże aby pracodawca mógł dokonać zwolnień grupowych z swoim przedsiębiorstwie muszą zaistnieć pewne okoliczności.

            Już art. 1  ustawy z dnia 13 marca 2003r., o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stanowi, iż „przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników(...)”.

            Dla zwolnień grupowych musi być spełnionych kilka ściśle określonych warunków. W pierwszej kolejności o zwolnieniach grupowych możemy mówić w stosunku do pracodawcy, który zatrudnia więcej niż 20 pracowników i warunek ten jest obligatoryjny. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników to nawet gdyby dokonał rozwiązania umowy o prace z wszystkimi pracownikami jednocześnie – to nie będzie to stanowiło zwolnienia grupowego. Należy również zaznaczyć, iż zwolnienia grupowe muszą dotyczyć: 10 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 10 % pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników, ale mniej niż 300 pracowników i 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. Istotna jest również okoliczność, iż pracownicy muszą być zwolnieni w nieprzekraczającym okresie 30 dni, a rozwiązanie umów o pracę musi nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Rozwiązanie umów może nastąpić w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron, ale z inicjatywy pracodawcy (w takich okolicznościach należy pamiętać, że aby zwolnienie pracownicy zostali objęci zwolnieniem grupowym musi ich być co najmniej 5).

            Pracodawca, który planuje zwolnienia grupowe ma szereg określonych obowiązków. Konieczne jest, aby zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia skonsultował z zakładowymi organizacjami związkowymi jeżeli takie u niego działają, a w razie ich braku – z przedstawicielami pracowników. Po stronie pracodawcy istnieje również obowiązek, aby  zawiadomił  na piśmie zakładowe organizacje związkowe o szczegółach planowanego zwolnienia (przyczynach, okresie w jakim ono nastąpi, kolejności ich dokonywania). Zakładowa organizacja związkowa po zapoznaniu się ze szczegółami planowanego grupowego zwolnienia może w terminie 5 dni zgłosić zastrzeżenia do decyzji pracodawcy. Po rozpoznaniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej pracodawca samodzielnie podejmuje decyzję o rozwiązaniu stosunków pracy.

            Informacje o szczegółach planowanego zwolnienia grupowego pracodawca obowiązany jest również przekazać do powiatowego urzędu pracy. Ta okoliczność ma stwarzać pewnego rodzaju możliwość przygotowania się Urzędu Pracy na wzrost odsetka bezrobocia oraz rozeznania rynku pracy w danym regionie i ewentualnych działań pomocowych związanych z aktywizacją osób poszukujących pracy.

            Najważniejszą okolicznością z punktu widzenia pracowników, z którymi zostanie rozwiązana umowa o pracę w takim trybie jest odprawa. Wysokość odprawy przysługującej konkretnym pracownikom  zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Pracownikowi, z którym zostaje rozwiązany stosunek pracy przysługuje odprawa w wysokości : jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. Należy jednak wskazać, iż odprawa nie może przekraczać kwoty piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sama odprawa jest natomiast elementem obligatoryjnym zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników i w każdym przypadku można się jej domagać również na drodze sądowej.

            Warto również pamiętać, że pracownikowi, który został zwolniony w trybie zwolnień grupowych przysługuje możliwość ponownego jego zatrudnienia, gdyby pracodawca zatrudniał pracowników w tej samej grupie zawodowej - „ w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeśli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy” art. 9.1.  ustawy z dnia 13 marca 2003r., o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

            Oczywiście w przypadku braku porozumienia stron bądź w sytuacji gdyby pracodawca  dokonał zwolnień grupowych z pogwałceniem przepisów – pokrzywdzeni pracownicy mają prawo dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej. Chcąc wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym na drogę postępowania sądowego każdą sprawę należy szczegółowo rozpoznać z uwzględnieniem konkretnych okoliczności faktycznych.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 05 kwietnia 2020 Wyświetleń: 1622 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top