Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwodzący się małżonkowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może nie orzec rozwodu. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy uwzględnieniu powództwa będzie się sprzeciwiał wzgląd na dobro wspólnych małoletnich dzieci. 

Sąd będzie zatem badał, czy rozwód nie pociągnie za sobą osłabienia więzi dzieci z małżonkiem, z którym nie pozostaną tak dalece, że wpłynie on na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich. W jednej z uchwał Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli rozwód dotyczyć ma małżeństwa wielodzietnego, w którym obowiązek utrzymania i wychowania małoletnich dzieci w pełni wyczerpuje możliwości zarobkowe i majątkowe małżonków, to wzgląd na dobro tych dzieci może przemawiać przeciwko orzeczeniu rozwodu i otworzeniu w ten sposób ich rodzicom możliwości założenia nowej rodziny.

Sąd może odmówić rozwodu dopatrując się uszczerbku dla dobra małoletnich dzieci także wówczas, gdy okoliczności sprawy nie pozwalają rozstrzygnąć o sytuacji dzieci, zapewniając im zaspokojenie potrzeb materialnych i moralnych w sposób zbliżony do tego, jaki miał miejsce przed wytoczeniem powództwa o rozwód. Chodzi tu przede wszystkim o takie sytuacje, gdy wspólna piecza obojga małżonków jest w konkretnym przypadku konieczna i wykonywana, natomiast istniejące pomiędzy małżonkami stosunki nie dają szans, że piecza ta zostanie utrzymana w takim samym zakresie.

Także niedający się zażegnać spór małżonków dotyczący sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, może sprzeciwiać się orzeczeniu rozwodu. Chodzi tu zwłaszcza o taką sytuację, gdy każdy z małżonków domaga się powierzenia mu władzy rodzicielskiej, z wyłączeniem ingerencji drugiego małżonka.

W opisanych wyżej skrajnych, choć nader częstych sytuacjach, sąd może także uznać, że wzajemne relacje obojga małżonków, mogą niekorzystnie wpływać na dobro dzieci.

Na ocenę zasadności rozwodu, wpływ będą miały także wpływ: wiek dzieci, ich relacje z rodzicami, stan zdrowia, stan wrażliwości i inne podobne.

 

radca prawnyArleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 27 sierpnia 2015 Wyświetleń: 2143 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top