Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Kwestia alimentów wobec byłego małżonka nie została potraktowana przez ustawodawcę jednakowo. Zakres tego obowiązku przedstawia się inaczej nawet w przypadku rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka i inaczej przy orzeczeniu rozwodu z winy obojga małżonków.

Przy orzekaniu o alimentach sąd będzie kierował się sentencją prawomocnego wyroku rozwodowego. Nie należy zatem oczekiwać, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sąd na wniosek jednego z małżonków przeprowadzi w postępowaniu o alimenty postępowanie dowodowe, w celu ustalenia wyłącznej winy rozkładu pożycia małżeńskiego drugiego małżonka.

Sąd może orzec rozwód z orzeczeniem o winie w dwóch wariantach - winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą oboje małżonkowie lub tylko jeden z nich.

Rozwód z orzeczeniem o winie obojga małżonków a alimenty.

Orzeczenie, z którego wynika, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia małżeńskiego powoduje, że każdemu z nich przysługuje roszczenie żądania alimentów od drugiego małżonka jeżeli wykaże, że znajduje się w niedostatku. Aby rozstrzygnąć czy dany małżonek znajduje się w niedostatku, należy sięgnąć do ugruntowanego już orzecznictwa Sądu Najwyższego. Jego analiza wskazuje, że pojęcia niedostatku nie można ograniczać jedynie do wypadków, w których uprawniony do alimentacji nie ma żadnych środków utrzymania. Niedostatek zachodzi wówczas, gdy osoba uprawniona nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Warunek spełnienia tej przesłanki, nie wiąże się z zupełnym niezaspokojeniem usprawiedliwionych potrzeb. Wystarczy, gdy uprawniony nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych pozwalających na pełne ich zaspokojenie. Każda sytuacja osoby uprawnionej do alimentów będzie rozstrzygana indywidualnie.

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego byłych małżonków ponoszących winę za rozkład pożycia małżeńskiego jest ograniczony tylko dwiema przesłankami – ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego do alimentów i wyjścia z niedostatku. Jego zakres wyznaczają zaś usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków a alimenty.

Małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może żądać od małżonka, któremu tę winę przypisano alimentów, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W tym przypadku warunkiem uwzględnienia powództwa o alimenty, nie jest wykazanie niedostatku. Wystarczy, że po orzeczeniu rozwodu małżonek niewinny wykaże, że gdyby nadal pozostawał w związku małżeńskim z drugim małżonkiem, jego sytuacja materialna byłaby dużo lepsza niż po rozwodzie. Inaczej rzecz ujmując ustawodawca nie dał małżonkowi niewinnemu prawa do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym, ale małżonek niewinny ma prawo do bardziej dostatniego poziomu życia, niż tylko zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb.Dla oceny, czy warunek istotnego pogorszenia sytuacji materialnej został spełniony, istotne jest porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z hipotetycznym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie (małżeństwo funkcjonowałoby prawidłowo). Warunkiem koniecznym jest, aby by to właśnie rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Nie można wykluczyć przy tym, aby ujawnienie się tego skutku nawet po wielu latach od orzeczenia rozwodu, uzasadniało uwzględnienie powództwa o alimenty, ale tylko wówczas, gdy zostanie ustalone, że wspomniane skutki są następstwem rozwodu, a nie zostały spowodowane innymi przyczynami.

Obowiązek alimentacyjny małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego jest ograniczony jedynie przesłanką ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez małżonka niewinnego.

Brak jest natomiast podstaw do żądania alimentów przez małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego od małżonka niewinnego. Po analizie wyroku rozwodowego sąd oddali takie powództwo.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 10 września 2017 Wyświetleń: 3257 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top