Windykacja

Dowiedz się kiedy możesz uwolnić się od zobowiązania nie spełniając go

Zgodnie z art. 387 k.c. impossibilium nulla obligatio est - umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa. Na pierwszy rzut oka, reguła ta została jasno i czytelnie sformułowana. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawodawca nie sprecyzował wprost, na czym może polegać niemożliwość spełnienia świadczenia.

Dopiero analiza powyższego przepisu w zw. z art. 475 k.c., art. 471 k.c. i art. 495 k.c., prowadzi do wniosku, że dotyczy on jedynie pierwotnej niemożności spełnienia świadczenia i to tylko takiego, które obiektywnie już w chwili zawierania umowy było niemożliwe do spełnienia nie tylko dla dłużnika, ale także dla każdego innego podmiotu, który znajdowałby się w jego sytuacji. Zatem sama subiektywna niemożność realizacji zobowiązania, oceniona przez dłużnika, nie pociąga za sobą nieważności umowy.

Nieważność umowy oznacza, że umowa nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie można dochodzić na podstawie tej umowy kar umownych czy też innych roszczeń.

Szczególną ochroną ustawodawca objął stronę umowy, która nie wiedząc o niemożności spełnienia świadczenia, zawarła umowę wskutek działań drugiej strony, która o niemożliwości wiedziała i nie poinformowała jej o tym. Stronie wprowadzonej w błąd przysługuje roszczenie o naprawienie szkody. W doktrynie utrzymywany jest pogląd, że obowiązek naprawienia szkody dotyczy jedynie zwrotu poniesionych kosztów przygotowania się do zawarcia i wykonania  umowy niemożliwej do realizacji. Z orzecznictwa wynika natomiast, że nie ma przeszkód, aby w ramach naprawienia szkody można było dochodzić także utraconych korzyści.

Ustawodawca nie przewidział tak rygorystycznych skutków w przypadku następczej niemożliwości spełnienia świadczenia. Mamy z nią do czynienia, gdy pierwotnie możliwe do wykonania świadczenie, stało się niewykonalne wskutek pewnych zdarzeń. Przyczyny niemożliwości wywiązania się z zobowiązania mogą wynikać z winy co najmniej jednej ze stron, albo ze zdarzeń których żadna strona nie wywołała.

Jeśli świadczenie stało się niemożliwe do wykonania na skutek okoliczności za które strona zobowiązana odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Będziemy mieć zatem do czynienia z ważną umową, która wskutek określnych zdarzeń wygasła, pomimo jej niezrealizowania. Jeśli w tym przypadku przedmiotem świadczenia miała być określona rzecz, a została ona zbyta, uszkodzona lub utracona, to strona zobowiązana do świadczenia powinna wydać drugiej stronie wszystkie surogaty świadczenia, a więc to co uzyskała w zamian za tę rzecz albo jako naprawienie szkody. W przypadku świadczeń wzajemnych, strona która miała spełnić świadczenie nie może żądać od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego, a gdy je otrzymała-powinna je zwrócić. Do obowiązku zwrotu świadczenia wzajemnego będą miały zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Analogicznie, jeśli niemożliwa do spełnienia okaże się tylko część świadczenia, zobowiązanie wygaśnie tylko co do tej części, chyba że częściowe spełnienie świadczenia nie miało by dla drugiej strony umowy znaczenia bądź to ze względu na właściwości samego świadczenia, bądź to ze względu na zamierzony cel umowy, który był znany stronie której świadczenie stało się częściowo niemożliwe do spełnienia.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Zatrważająca ilość przedsiębiorców nie podjęła dotychczas żadnych kroków aby wdrożyć RODO.

Jakie są różnice pomiędzy radcą prawnym a adwokatem?

Użycie skradzionej karty płatniczej w transakcji zbliżeniowej. Spór o kwalifikację prawną rozstrzygnięty?

Likwidacja szkody – wybór warsztatu do naprawy pojazdu a wysokość odszkodowania.

Naprawa pojazdu z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów – części oryginalne czy zamienniki?

Czy każdy może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Przeszkody orzeczenia o upadłości konsumenckiej.

Jesteś zainteresowany złożeniem wniosku o upadłość konsumencką? Sprawdź co powinien zawierać wniosek

Stowarzyszenia straszą przedsiębiorców pozwami

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

Kasy fiskalne 2015-czyli jak uzyskać zwrot z Urzędu Skarbowego za zakup kasy fiskalnej

Kasy fiskalne 2015-czyli kto musi kupić kasę fiskalną od 1 marca 2015 roku

Forma poręczenia

Umową poręczenia można także zabezpieczyć wykonanie zobowiązania niepieniężnego

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 08 październka 2013 Wyświetleń: 3374 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top