Prawo Handlowe

Ile kosztuje rejestracja spółki osobowej

Ile kosztuje rejestracja spółki osobowej

SPÓŁKA JAWNA:

            Spółkę jawną można założyć wyłącznie na wniosek. Wniosek o rejestrację można złożyć tradycyjnie lub elektronicznie przez Internet.

            Wniosek złożony w formie tradycyjnej należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W1 i zostaje on rozpoznany przez Sąd w terminie 7 dni od dnia jego wpływu do Sądu. Złożenie zaś wniosku o rejestrację spółki jawnej w formie elektronicznej należy złożyć na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym, poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozpoznanie przez Sąd wniosku złożonego w formie elektronicznej odbywa się w ciągu 1 dnia od daty wpłynięcia wniosku. 

            W zależności od wyboru sposobu rejestracji spółki jawnej (formy tradycyjnej / formy elektronicznej) istnieją również różnice w wysokości opłat związanych z rejestracją podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku wyboru sposobu rejestracji w tradycyjnej formie – opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 500 zł, natomiast w przypadku rejestracji spółki jawnej przez Internet – opłata za wpis wynosi 250 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę stałą za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Co więcej w zależności od wartości wniesionych przez wspólników do spółki jawnej wkładów konieczne jest zapłacenie 0,5 % podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zarejestrowanie tejże spółki jako podatnika podatku VAT (spółka jawna nie posiada osobowości prawnej zatem nie mają zastosowania przepisy dotyczące osób prawnych – w tym przepisy podatkowe).

            Podsumowując – co do kosztów opłat – spółkę jawną można zarejestrować na dwojaki sposób – przy tradycyjnej rejestracji koszty z tym związane wynoszą 600 zł, przy rejestracji przez Internet – 350 zł.

SPÓŁKA PARTNERSKA

Spółka partnerska to spółka osobowa, którą tworzą wspólnicy/partnerzy, w której celem ich działalności jest wykonywanie wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.  Dodatkowo  spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Katalog wolnych zawodów został określony w art. 88  ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych i jest on zamknięty. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Założenie spółki partnerskiej również wymaga jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracji podmiotu do rejestru przedsiębiorców można dokonać w formie tradycyjnej lub przez Internet poprzez wypełnienie wniosku KRS-W1, a wniosek należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis. Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można uiścić gotówką w kasie sądu, za pomocą e-znaków opłaty sądowej czy bezgotówkowo (np. przelewem) oraz wynoszą one:

- opłata sądowa za wpis – 500 zł

- opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł.

W sumie opłata za rejestrację spółki partnerskiej wynosi 600 zł.

            Wniosek o wpis spółki partnerskiej do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku (oczywiście jeżeli wniosek nie posiada braków formalnych oraz jego rozpatrzenie nie wymaga przesłuchania uczestników postępowania).

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

            Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

            Założenie spółki komandytowej również wymaga jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracji podmiotu do rejestru przedsiębiorców można dokonać w formie tradycyjnej lub przez Internet (S24) poprzez wypełnienie wniosku KRS-W1, a wniosek należy złożyć do sądu rejonowego  właściwego ze względu na miejsce siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis (czyli siedzibę spółki). Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można uiścić gotówką w kasie sądu, za pomocą e-znaków opłaty sądowej czy bezgotówkowo (np. przelewem) oraz wynoszą one:

- opłata sądowa za wpis – 500 zł (przy rejestracji tradycyjnej) lub 250 zł (rejestracja online poprzez system S24);

- opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł.

            Dodatkowo w zależności od wartości wniesionych przez wspólników do spółki komandytowej wkładów konieczne jest zapłacenie 0,5 % podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto również rozważyć możliwość dokonania rejestracji spółki komandytowej online poprzez system S24. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, iż wybierając tą możliwość można zmniejszyć koszty związane ze sporządzeniem umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego. W trybie rejestracji spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy nie ma konieczności korzystania z usług notariusza a tym samym – pokrywania kosztów notarialnych (sporządzenia umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego czy pozyskiwania wypisów tych aktów).

            Wniosek o wpis spółki komandytowej do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku w przypadku złożenia wniosku w tradycyjnej papierowej wersji. Złożenie wniosku o wpis spółki komandytowej do rejestru za pośrednictwem systemu S24 znacznie skraca czas rejestracji – sąd rozpoznaje wniosek w ciągu 1 dnia od dnia wpływu wniosku.

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

            Spółka komandytowo-akcyjną to ostatnia ze spółek osobowych mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Charakteryzuje się tym, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną. Spółka komandytowo-akcyjna działa na podstawie statutu, który powinien mieć formę aktu notarialnego.

            Założenie spółki komandytowo-akcyjnej wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami niż założenie i rejestracja innego rodzaju spółek osobowych. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej musi wynosić co najmniej 50.000,00 zł .

            Rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej można dokonać jak we wszystkich spółkach osobowych zarówno tradycyjnie jak również elektronicznie. Złożenie wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w formie tradycyjnej należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W2, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby złożyć wniosek o rejestrację spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego elektronicznie należy zrobić to za pomocą Portalu Dostępowo-Informacyjnego (PDI), do którego przekierowanie również można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

            Wpis spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku, jednakże należy pamiętać o wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do wniosku, które należy dołączyć w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem.

            Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej wiąże się z uiszczeniem opłat, a ich nieuregulowanie stanowi braki formalne i powoduje przedłużenie procesu rejestracji spółki. Kompletność wniosku oraz całej dokumentacji jest o tyle istotna, iż skraca czas rozpoznania wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego do 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

            Należy dokonać opłaty sądowej za wpis w wysokości 500 zł, oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Opłat można dokonać w kasie sądu, bezgotówkowo, za pomocą e-znaków opłaty sądowej.

            Proces założenia i rejestracji spółki handlowej zawsze wiąże się z mniejszymi czy większymi kosztami dla przedsiębiorcy. Jednak należy pamiętać, iż w przypadku skorzystania w tym procesie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika koniecznie jest również uwzględnienie kosztów jego wynagrodzenia. 

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 18 marca 2020 Wyświetleń: 1285 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top