Prawo Handlowe

Formy zatrudnienia członków zarządu w spółce z o.o.

Formy zatrudnienia członków zarządu w spółce z o.o.

Zarząd jest jednym z obligatoryjnych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego zadaniem jest reprezentowanie spółki na zewnątrz a więc podejmowanie wszelkich decyzji z zakresu czynności sądowych jak i pozasądowych. Co więcej, zarządowi przysługuje domniemanie kompetencji co dodatkowo wzmacnia jego pozycję i podkreśla jego doniosłą rolę w systemie wzajemnych powiązań wewnątrz spółki. Zgodnie z postanowieniami kodeksowymi może przybierać formę jedno jak i wieloosobową a jego członkami mogą być wspólnicy, jak również osoby z poza  tego grona.

Członkowie zarządu powoływani są co do zasady uchwałą wspólników, jednakże umowa spółki może stanowić inaczej (dopuszczalne są sytuację, kiedy członków zarządu będzie powoływać, w przypadku jej ustanowienia rada nadzorcza, bądź rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników w częściach a nawet osoba trzecia. Nie wykluczony jest również wybór członka zarządu w drodze losowania). Takie unormowanie zawiera przepis art. 201 § 4 KSH. Skupiając się jednak na powołaniu członków zarządu przez zgromadzenie wspólników jako najbardziej klasycznym sposobie wyłaniania tego organu należy zauważyć, iż w.w przepis  jest sformułowany dosyć ogólne, nie wskazując żadnych dodatkowych wskazówek co do trybu jak i innych niezbędnych wymagań omawianym zakresie. W związku z tym należy sięgnąć do dalszych regulacji kodeksowych i zwrócić szczególną uwagę m.in. na treść art.245 KSH, który stanowi, że uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, oraz treść art.247 KSH, który wprowadza wymóg tajności głosowania nad wnioskami dotyczącymi powołania lub odwołania członka organu spółki.  Przepisy prawa nie wprowadzają żadnych wymagań co do kworum podczas głosowania, należy więc uznać, iż uchwała może zostać przyjęta bez względu na liczbę obecnych wspólników podczas zgromadzenia. Głosowanie może również odbyć się w drodze pisemnej, jednak w tym przypadku, zgodnie z ogólnymi normami KSH wszyscy muszą zgodzić się na głosowanie pisemne.

Poniżej zostaną przedstawione najpopularniejsze metody zatrudnienia członków zarządu w spółce z o.o.. Wskazać bowiem należy, iż oprócz typowych, najpopularniejszych form, zatrudnienie może nastąpić również na podstawie szeregu umów nienazwanych, co sprawia, iż nie sposób ująć i opisać ich wszystkich.

  1. Zatrudnienie na podstawie jedynie powołania

W pierwszej kolejności należy rozważyć sytuację, gdy danego członka zarządu ze spółką wiąże jedynie uchwała o powołaniu go do pełnienia tejże funkcji. Jest to sytuacja prawnie dopuszczalna ponieważ kodeks spółek handlowych w sposób wyczerpujący określa stosunek między członkiem zarządu a spółką po dokonaniu aktu powołania, nie wskazując jedynie żadnych postanowień odnośnie wynagrodzenia członka zarządu, co jednak nie stoi na przeszkodzie podjęcia przez spółkę kolejnej uchwały regulującej tę kwestię.

Sam fakt wykonywania swoich obowiązków na podstawie powołania nie jest dla członka zarządu nazbyt korzystny. Wskazać należy, iż stosunek powołania może zostać w każdym momencie odwołany co sprawia, iż jest on wyjątkowo kruchy i niestabilny. Złagodzeniem tej niekorzystnej sytuacji dla członka zarządu mogą być ewentualne postanowienia umowy spółki, zezwalające na odwołanie z pełnionej funkcji jedynie z ważnych powodów.

  1. Umowa o pracę

Z członkiem zarządu można zawrzeć klasyczną umowę o pracę, polegającą na tym, iż członek zarządu zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz spółki i pod jej kierownictwem, w miejscu oraz czasie wyznaczonym przez pracodawcę, który w zamian zobowiązuje się wypłacać pensje. Powyższa definicja nie powinna budzić większych wątpliwości w związku z tym należy skupić się na wadach i zaletach takiego rozwiązania.

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie zatrudnienia w ujęciu kodeksu pracy jest niewątpliwie bardzo korzystne dla zatrudnianego członka zarządu. Należy wskazać, iż w tym wariancie przysługują mu bardzo szeroko zakrojone uprawnienia socjalne, takie jak prawo do płatnego urlopu, zasiłku chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego. Z punktu widzenia spółki jest to korzystne rozwiązanie ze względu na możliwość „wrzucenia” wynagrodzenia członka zarządu do kosztów uzyskania przychodu.

Należy pamiętać, iż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie będzie możliwe w sytuacji, gdy członek zarządu będzie jedynym wspólnikiem spółki. Rodziłoby to nie dające się pogodzić ze sobą konsekwencję, gdyż z punktu widzenia kodeksu pracy fundamentalną cechą stosunku pracy jest podporządkowanie o którym ciężko mówić w sytuacji, gdy w rękach jednej osoby skupiają się rola pracownika oraz pracodawcy.

  1. Umowa cywilnoprawna

Z członkiem zarządu niezależnie od aktu powołania go do pełnienia funkcji w zarządzie może być zawarta jedna z umów cywilnoprawnych taka jak np. umowa zlecenia, kontrakt menadżerski czy jeszcze inny typ umowy nienazwanej. Obecnie coraz większą popularnością cieszą kontrakty menadżerskie będące w istocie jednym z rodzajów umów nienazwanych, dopuszczalnych w polskim prawie na kanwie zasady swobody umów. Charakteryzują się one tym, że są zawierane najczęściej z członkami zarządu nie powiązanymi w żaden sposób ze spółką, powołanymi w konkretnym celu jakim jest zarządzanie nią. Do innych istotnych cech klasycznego kontraktu menadżerskiego zalicza się szeroko zakrojona swoboda w zarządzaniu spółką. Wynika to z założenia, iż  tego typu kontrakty podpisuje się zazwyczaj z wykwalifikowanymi osobami, cechującymi się wiedzą i doświadczeniem, które otrzymują ogromną dozę swobody działania w celu rozwoju spółki. Większa swoboda w działaniu w stosunku do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę to niewątpliwy plus, jednakże ujmując temat z innej strony, jest to również źródło największych wad związanych z kontraktem menadżerskim. Wskazać bowiem należy, iż kwestia odpowiedzialności jawi się w tym przypadku o wiele bardziej rygorystycznie aniżeli w przypadku umowy o pracę. Wskazać bowiem należy, iż członek zarządu-menadżer odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. Dodatkowo nie przysługują mu uprawnienia socjalne charakterystyczne dla stosunku pracy takie jak urlop wypoczynkowy czy zasiłek chorobowy a sam stosunek pracy cechuje się kruchością i łatwością rozwiązywania.

Reasumując, należy wskazać, iż kontrakt menadżerski jest dobrym rozwiązaniem dla osób doświadczonych w swoim fachu, mających odpowiednią wiedzę i umiejętności. W takim wypadku podpisanie takiego kontraktu, łączącego się z dużą swobodą działania i wysokim wynagrodzeniem może okazać się strzałem w dziesiątkę. Należy jednak być bardzo ostrożnym, gdyż niewłaściwa osoba może nie udźwignąć ciążącej na jej barkach odpowiedzialności sprowadzając na siebie ogromne problemy związane m.in. z szeroko zakrojoną kwestią odpowiedzialności.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 25 marca 2020 Wyświetleń: 1909 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top