Nieruchomości i sprawy majątkowe

Metoda na nieuczciwego wykonawcę, czyli wykonanie zastępcze prac budowlanych.

Metoda na nieuczciwego wykonawcę, czyli wykonanie zastępcze prac budowlanych.

Prace budowlane to często jedne z najpoważniejszych i najdroższych przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę ich wagę oraz wartość nic dziwnego, że ich terminowe i prawidłowe wykonanie nabiera wyjątkowego znaczenia. Każdy dzień zwłoki może bowiem kosztować inwestora bardzo wiele. Umowy o roboty budowlane często obwarowane są przeróżnymi klauzulami przewidującymi kary umowne, które mają zminimalizować ryzyko potencjalnych strat. Często jednak zdarza się, że abstrakcyjna możliwość uzyskania danego świadczenia po nieprawidłowym wykonaniu umowy przez wykonawcę jest dla inwestora niewystarczająca. Oczywistym jest przecież, iż rozpoczynając daną inwestycję kluczowym i nadrzędnym celem jest jej ukończenie.

Prace budowlane to jednak nie tylko ogromne inwestycje, duże place budowlane, okazałe konstrukcje, mosty, wiadukty czy drogi lub autostrady. Poza powyższymi pracami budowlanymi są przecież również „drobne” konstrukcje wykonywane na rzecz osób fizycznych takie jak chociażby wybrukowanie podjazdu. Mniejsza „okazałość” inwestycji nie oznacza jednak, iż subiektywnie nie jest ona wartościowa dla danej osoby. Również w tego typu relacjach dochodzi jednak do nieprzyjemnych zdarzeń związanych z nierzetelnym wykonawcą.

Niezależnie od charakteru i skali prac jedno jest pewne- nikt nie chce na swojej drodze spotkać nierzetelnego wykonawcy, który to w wyniku swoich nieudolnych działań bądź jawnych zaniedbań narazi inwestora na straty. W związku z tym oczywistą zdaje się być rada, aby ostrożnie i z należytą starannością selekcjonować potencjalne oferty wykonawców oferujących swoje usługi na rynku. Co jednak zrobić w momencie, gdy jednak będziemy zmuszeni bronić swoich praw? O tym poniżej.

 

Wezwanie do wykonania robót budowlanych z zakreśleniem terminu

Na wstępie należy wskazać, że w momencie, w którym poweźmiemy wiedzę o wadliwym bądź sprzecznym z umową wykonaniem prac pierwszym krokiem nie powinno być gorączkowe poszukiwanie danych adresowych właściwego sądu czy układanie w głowie strategii procesowej wraz z potencjalnym uzasadnieniem pozwu. Ustawodawca przewidział bowiem wprost, że w takiej sytuacji pierwszym krokiem winno być wystosowanie wezwania, w którym zawarte i przedstawione zostaną żądania dotyczące wykonania prac wraz z wyznaczeniem ku ich realizacji odpowiedniego terminu. Zwrócić należy uwagę, iż kłopotliwym w praktyce może okazać się prawidłowe zinterpretowanie pojęcia „odpowiedni termin”. Jest to klasyczny przykład zwrotu nieostrego, którego doprecyzowanie prawodawca pozostawia stronom każdego stosunku. Odpowiedni termin to taki w jakim druga strona będzie mieć realną możliwość zastosowania się do treści wezwania. Odpowiednim terminem nie będzie więc np. termin jednego dnia na dokonanie gruntownych, fundamentalnych zmian w sposobie realizacji robót połączony z koniecznością nabycia odpowiednich materiałów. Takie uregulowanie ma na celu zmotywowanie stron do polubownego rozwiązywania sporów bez pośrednictwa Sądu.

 

Reakcja wykonawcy na wezwanie

Nadanie powyżej opisywanego wezwania w praktyce może wywołać dwojakie konsekwencje. Z jednej strony – co oczywiście byłoby najkorzystniejsze dla stron, wykonawca może zastosować się do treści wezwania bądź na drodze „pokojowych rokowań” odnaleźć konsensus i porozumieć się z inwestorem co w konsekwencji prowadzi do wygaśnięcia sporu. Z drugiej jednak- mając na uwadze realia i często nieprzejednane stanowiska stron, bezskuteczne wezwanie wykonawcy do zmiany postępowania (terminowego wykonania prac, bądź ich wykonania w niewadliwy sposób) otwiera drogę, która umożliwia zwrócenie się do Sądu.

 

Kiedy do Sądu?

Powzięcie decyzji o zainicjowaniu postępowania sądowego wiąże się z koniecznością podjęcia kolejnej decyzji. Kodeks Cywilny przewiduje bowiem dwojakie uprawnienia opierające się bądź to na prawie odstąpienia od umowy bądź na wykonaniu zastępczym. Na potrzeby niniejszego artykułu dalsze rozważania dotyczyć będą jedynie wykonania zastępczego.

Wykonanie zastępcze to prawo do powierzenia wykonania robót „osobie trzeciej” (a więc w praktyce innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko przyjmującego zamówienie. Oczywiście wymaga podkreślenia, że jest to uprawnienie niezwykle korzystne dla inwestora, który w ten sposób uzyskuje możliwość szybkiej reakcji i (przynajmniej teoretycznie) uchronienia się przed nadmiernymi opóźnieniami. Z drugiej jednak strony zwrócić należy uwagę na kłopotliwą sytuację wykonawcy, który w tej sytuacji traci możliwość kontroli nad przebiegiem prac, będąc jednocześnie w dalszym ciągu odpowiedzialnym za jej wynik. Zwrócić należy uwagę, że wybór nowego wykonawcy należy do inwestora i nie zależy w żadnym stopniu od uznania pierwotnego wykonawcy. Warunkiem skorzystania z wykonania zastępczego jest uzyskanie zgody sądu. Warto jednak przestrzec, że w sytuacji, w której dany inwestor zdecyduje się na skorzystanie z prawa wykonania zastępczego, skala ponoszonych kosztów, które mają obciążać pierwotnego wykonawcę winna być adekwatna do rodzaju prac. Niedopuszczalną jest bowiem sytuacja, w której pierwotny wykonawca, nawet działający w sposób nierzetelny miałby zostać narażony na konieczność poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

 

Wygaśnięcie uprawnienia do wykonania zastępczego

  Należy jednak pamiętać, że prawo do skorzystania z wykonania zastępczego wygasa wraz z momentem odbioru przedmiotu robót. Warto o tym pamiętać, aby w pozornie błahy sposób nie ograniczać sobie wachlarza możliwości ochrony swoich uprawnień.

 

Podsumowanie

Podsumowując a zarazem zmierzając do zakończenia, w tym miejscu pozostaje jedynie raz jeszcze polecić szczegółowy i skrupulatny dobór partnerów biznesowych, tak, aby w dalszej przyszłości nie narażać się na przykre konsekwencje mało owocnej współpracy. W sytuacji jednak, gdy sprawy przybiorą niekorzystny obrót, wymagający zdecydowanych działań zaleca się staranną analizę wszystkich dostępnych rozwiązań pod kątem spodziewanych korzyści i potencjalnych strat. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który swoją wiedzą i doświadczeniem pomoże wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie w danej sytuacji.

Kancelaria Radcy Prawnego Arlety Dub-Brych zajęła I miejsce w Konkursie Orły Prawa 2022 o czym możesz przeczytać tutaj

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 09 sierpnia 2022 Wyświetleń: 554 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top