Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

            Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to obecnie najbardziej powszechna forma spółki kapitałowej.  Tak liczna „popularność” właśnie tej formy spółki kapitałowej związana jest z główną zaletą tejże formy – tj. ograniczenia odpowiedzialności wspólników którzy co do zasady są wyłączeni z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Realnie odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania ogranicza się do wysokości kapitału zakładowego (oczywiście jeżeli nie jest członkiem zarządu).

            Należy podkreślić, iż rejestracja spółki jest sformalizowana, a cały proces czasochłonny. Od  2012 r., istnieje możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet poprzez specjalnie do tego dedykowany portal S24, na którym należy się zarejestrować. Rejestracji w portalu S24 musi dokonać każdy jej przyszły wspólnik. Co prawda rejestracja przez Internet ma ułatwić ten proces, jednakże pewien zakres formalności ma charakter bezwzględny.

            Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak każdej innej spółki prawa handlowego, wymaga zawarcia umowy spółki. Umowa taka obligatoryjnie musi określać: firmę i jej siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Dodatkowo co do zasady umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem od tej reguły jest umowa stanowiąca gotowy formularz zamieszczony w systemie teleinformatycznym (S24), który  nie wymaga formy aktu notarialnego co wiąże się ze zmniejszeniem kosztów za sporządzenie tego aktu oraz czynności notarialne. Warunkiem uznania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej opatrzenie podpisem elektronicznym przez każdego ze wspólników (opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem zaufanym).

            Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości strona internetowa zawiera druki wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W zakładce „Rejestry i ewidencje” należy wybrać pierwszą pozycję „Krajowy Rejestr Sądowy”. Po dokonaniu wskazanych tam czynności, należy odszukać formularz wniosku o wpis, który dostępny jest zarówno w formie edytowalnej jak również w formacie PDF. Należy dokonać wyboru pozycji KRS W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku należy wskazać takie informację jak: nazwę spółki, jej siedzibę i adres, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czas trwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli jest oznaczony. Jeśli będzie to spółka jednoosobowa, to zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać także nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki. Są to jedynie niektóre dane, które należy umieścić w formularzu wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy również pamiętać, iż sam wniosek nie jest wystarczający aby dokonać rejestracji podmiotu – wniosek wskazuje szeroko listę wymagalnych formularzy, które należy złożyć razem z wnioskiem (załączniki do wniosku). Wszystkie dokumenty składane w Krajowego Rejestru Sądowego muszą być w oryginałach lub kopiach notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem.

            Wśród załączonych do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców powinny znaleźć się takie dokumenty jak: umowa spółki,  oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego, dokument o powołaniu członków organu spółki, lista wspólników, nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika jeśli rejestrujemy jednoosobową spółkę z o.o..

            Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego należy opłacić kwotą 250,00 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę w kwocie 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłaty można dokonać zarówno gotówkowo w kasie Sądu, jak również bezgotówkowo czy za pomocą e-znaków. Wybór elektronicznej formy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest korzystny dla wnioskodawcy gdyż opłata sądowa za wpis spółki w tradycyjnej papierowej formie wynosi aż 500,00 zł. Dodatkowo należy podkreślić, iż złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  w formie elektronicznej – w przypadku nieuiszczenia opłat – nie powoduje jego bezskuteczności, jak dzieje się w przypadku wykorzystania tradycyjnej formy rejestracji lecz daje możliwość ponownego złożenia wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania zarządzenia o zwrocie wniosku. Wniosek złożony ponownie i uzupełniony o braki formalne (nieuiszczenie opłaty sądowej za wpis, opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) staje się skuteczny od dnia pierwszej rejestracji.

            Największą zaletą elektronicznej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, iż jest ona tańsza oraz zdecydowanie szybsza. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować przez Internet w ciągu jednego dnia od daty wpływu wniosku. W sytuacji kiedy wniosek zawiera braki formalne – termin rozpatrzenia wniosku i dokonania rejestracji nie powinien być dłuższy niż 7 dni od usunięcia tych braków 

            Należy pamiętać, że sama rejestracja nie kończy procesu utworzenia spółki. Po dokonaniu rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców należy dokonać zgłoszenia danych uzupełniających, m.in. numerów rachunków bankowych, potencjalnej liczbie pracowników spółki z o.o. czy miejsca, w którym będzie prowadzona działalność spółki.

            Proces dokonania rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest czasochłonny, wymaga precyzji oraz szerokiej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego dlatego warto do dokonania tej czynności skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 18 marca 2020 Wyświetleń: 501 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top