Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kryterium dochodowe.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kryterium dochodowe.

O przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego może starać się osoba, która ma przyznane alimenty wyrokiem sądowym lub ugodą sądową, jeżeli nie są one regulowane. We wniosku należy wykazać, że w okresie dwóch miesięcy poprzedzających jego złożenie, egzekucja była bezskuteczna. Ponadto uzyskanie świadczenia z funduszu, uwarunkowane jest nieprzekroczeniem określonego przepisami kryterium dochodowego rodziny. Do dochodu tego wlicza się uzyskane (nie zasądzone) alimenty. Czy tylko zaświadczeniem wydanym przez komornika można wykazywać, że alimenty nie zostały uregulowane?

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r. Ustalił, że matka dziecka przekroczyła kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest przyznanie świadczenia. Do dochodu wliczył bowiem zasądzone wyrokiem sądowym, aczkolwiek nie uiszczone przez ojca alimenty w łącznej kwocie 3600 złotych, odpowiadającej wysokości półrocznych należności. Zwrócił uwagę, że wnioskodawczyni nie przedłożyła wymaganego przepisami prawa zaświadczenia od komornika o wysokości faktycznie wyegzekwowanych alimentów, ani o całkowitej bezskuteczności egzekucji. Ustalił, iż postępowanie egzekucyjne nie było prowadzone aż do końca czerwca 2008 r., co jego zdaniem determinowało odmowę przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, albowiem w rozpoznawanej sprawie, brany był pod uwagę dochód przypadający na każdą osobę w rodzinie w 2008 roku.

Z decyzją nie zgodziła się matka dziecka i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Podniosła, iż wymóg przedłożenia zaświadczenia o wysokości wyegzekwowanych alimentów jest nieuzasadniony i niezrozumiały, skoro do uzyskania świadczeń rodzinnych wystarczyło złożenie oświadczenie o nieotrzymaniu alimentów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za zasadną. Wskazał, że podstawę prawną rozpoznania sprawy stanowiły przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sąd zwrócił szczególną uwagę na wzmiankowane rozporządzenie, zgodnie z którym do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wlicza się alimenty w rzeczywiście otrzymywanej wysokości. Wysokość ta powinna wynikać z zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. Zapisy te nie wykluczają przy tym innych źródeł dowodowych, przy pomocy których strona wykazuje fakt nieotrzymywania alimentów lub ich otrzymywania w niższej wysokości. Sąd zwrócił uwagę, że skarżąca przedłożyła do sprawy zaświadczenie  od komornika, z którego wynikało, że w 2008 roku  nie udało się wyegzekwować żadnych kwot z tytułu alimentów. Okoliczność, że dopiero w dniu 1 lipca 2008 roku zainicjowano postępowanie egzekucyjne, nie przesądza o tym, że do tej daty alimenty były uiszczane.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie II SA/Łd 1097/09.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Kiedy alimenty wlicza się do dochodu?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletniego, studiującego dziecka

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

 

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 28 stycznia 2018 Wyświetleń: 1938 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top