O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Nie każdy małżonek kierujący do Sądu pozew o rozwód wie, że w wyroku orzekającym rozwód sąd zawsze rozstrzyga także kwestie:

 

  1. władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
  2. kontaktów rodziców z dzieckiem,
  3. alimentów,
  4. sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków, a jeżeli oboje małżonkowie złożą zgodny wniosek, o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu go jednemu z małżonków gdy drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego (o ile podział lub jego przyznanie jednemu z małżonków jest możliwe),
  5. na żądanie jednego małżonka o eksmisji drugiego małżonka, jeżeli swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
  6. podziału majątku wspólnego jeżeli wniesie o to jeden z małżonków a przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jeśli przed orzeczeniem o rozwodzie małżonkowie dojdą do porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, Sąd uwzględni je, gdy będzie ono zgodne z dobrem dziecka.

Władzę rodzicielską nad dzieckiem Sąd może powierzyć jednemu z rodziców, ograniczając przy tym władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień albo na zgodny wniosek obojga rodziców pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom.

Rozstrzygając kwestię mieszkania, Sąd uwzględni przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W wyroku rozwodowym Sąd nie orzeka natomiast o nazwisku małżonka, który zawierając małżeństwo zmienił je. Powrót do nazwiska przedmałżeńskiego nie następuje w drodze postępowania sądowego, ale w trybie administracyjnym. Małżonek ten może w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że chce powrócić do wcześniej noszonego nazwiska. Do złożenia takiego oświadczenia, drugi małżonek nie może go przymusić.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 07 sierpnia 2013 Wyświetleń: 1843 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top