Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością spółki?

Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością spółki?

       Prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa zawsze wiąże się z ryzykiem finansowym. Oczywistym jest, iż dopóki interesy przedsiębiorcy funkcjonują pomyślnie i przynoszą znaczne zyski dopóty  nie rozważa się na temat potencjalnych kłopotów finansowych. Niestety często mamy do czynienia z sytuacją, iż przedsiębiorcy popadają w bardzo poważne kłopoty, które niejednokrotnie przybierają aż tak znaczny rozmiar, iż przedsiębiorca staje się niewypłacalny.

            O niewypłacalność spółki możemy mówić wówczas, gdy straci ona zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Niewypłacalność określana jest również jako stan, w którym majątek spółki nie jest wystarczający do zaspokojenia zobowiązań wobec wierzycieli. W każdym ujęciu niewypłacalność spółki jednoznacznie i bezspornie sygnalizuje poważne kłopoty podmiotu. W tym miejscu warto wyjaśnić, że często zdarza się, iż niewypłacalność mylona jest z przejściowymi problemami finansowymi spółki, a przede wszystkim z utratą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, iż nie są to pojęcia i okoliczności tożsame. Pojęcie niewypłacalności zawsze oznacza, że spółka straciła zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Utrata płynności finansowej zaś to okoliczność kiedy dłużnik co prawda nie posiada płynnych środków finansowych na regulowanie bieżących zobowiązań aczkolwiek jest to stan przejściowy. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż utrata płynności finansowej pozostawia jednak możliwość zaspokojenia zobowiązań wobec wierzycieli ze  środków pozyskanych z ewentualnego zbycia środków trwałych, które wchodzą w skład majątku dłużnika. Niewypłacalność zaś nie daje takiej możliwości spółce i oznacza trwałą utratę zdolności do regulowania zaciągniętych zobowiązań.

            Z całą pewnością przyczyny niewypłacalności spółki zależą od wielu czynników i w każdym wypadku są indywidualne. Jednakże wydaje się być zasadnym dokonanie podziału tych przyczyn na wewnętrzne (dotyczące bezpośrednio konkretnej spółki) oraz zewnętrzne. Wewnętrzne przyczyny prowadzące do niewypłacalności spółki mogą obejmować np. brak monitorowania płatności i szczegółowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, niewłaściwe zarządzanie środkami przedsiębiorstwa czy zbyt późne rozpoczęcie przez spółkę windykacji względem dłużników spółki. Wszelkie te okoliczności mogą w bardzo szerokim zakresie negatywnie wpływać na kondycję finansową spółki. Niestety – często dochodzi do sytuacji, iż problemy spółki mogą zabrnąć aż tak daleko, że nie jest już możliwe aby poradziła sobie z problemami finansowymi co bezpośrednio prowadzi do jej niewypłacalności. Wszelkie wspomniane okoliczności są o tyle dotkliwe dla niewypłacalnej spółki ponieważ podjęcie stosownych kroków i interwencji w odpowiednim czasie mogłoby w całości zapobiec sytuacji, w której spółka staje się niewypłacalna. Przyczyny zewnętrzne zaś również mogą negatywnie wpływać na kondycję przedsiębiorstwa jednakże ich zidentyfikowanie jest o tyle utrudnione, że przedsiębiorca zazwyczaj nie może przewidzieć kiedy i czy w ogóle one nastąpią (mogą być związane np. z kursami walut).

            Niewypłacalność spółki jest przesłanką, której zaistnienie umożliwia złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Dłużnik staje się niewypłacalny gdy utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych i opóźnienia w ich spłacie trwają dłużej niż 3 miesiące. W odniesieniu do dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – niewypłacalność zachodzi wówczas gdy wysokość zobowiązań pieniężnych przekracza wysokość posiadanego majątku, a tej stan utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące. Warto również wskazać, że utrata zdolności oznacza zarówno brak gotówki oraz środków na rachunkach bankowych spółki w wysokości, która pozwoliłaby na pokrycie bieżących płatności.

           Nie ulega wątpliwości, że w takich okolicznościach przedsiębiorca znajduje się w bardzo poważnej sytuacji, jednakże mimo to nadal ciążą na nim pewne obowiązki. Spółka, która stała się niewypłacalna zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia, w którym powstała podstawa do ogłoszenia jej upadłości jako dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości. Możliwe jest również po zaistnieniu stanu niewypłacalności spółki złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Wnioski te może złożyć wyłącznie osoba prowadząca sprawy spółki i w tych przypadkach również obowiązuje 30 dniowy termin.

        Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien złożyć każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jeżeli zaistniała przesłanka niewypłacalności. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wówczas to on jest wyłącznie uprawniony do złożenia takiego wniosku. W przypadku gdy dłużnikiem jest osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) czy inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – wówczas do złożenia wniosku o upadłość uprawniona jest każda osoba, która na podstawie ustawy lub umowy spółki lub statutu ma prawo do reprezentowania dłużnika (czyli niewypłacalnego podmiotu).

            Problematyka niewypłacalności przedsiębiorców niestety jest powszechnym zjawiskiem. O ile wynika ona z przyczyn wewnętrznych- to przy zachowaniu czujności i należytej staranności w pewnym zakresie można zapobiec (poprzez precyzyjne kontrolowanie wydatków czy szybkie i skuteczne przeprowadzenie windykacji nieuczciwych kontrahentów). Najbardziej krzywdzące dla przedsiębiorców są okoliczności – przyczyny zewnętrzne, które bardzo często są bezpośrednią przyczyną niewypłacalności spółki i wynikają z przyczyn zupełnie niezależnych od przedsiębiorcy

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 01 kwietnia 2020 Wyświetleń: 740 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top