Dokapitalizowanie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dokapitalizowanie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Finansowanie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z najważniejszych zagadnień z praktycznego punktu widzenia które leży w kręgu zainteresowań wspólników spółki. Spółka z o.o. bowiem jako jedna z niewielu form prowadzenia działalności gospodarczej posiada odrębny majątek od majątków osobistych jej wspólników, który stanowi źródło pokrywania kosztów jej bieżącej działalności bądź inwestycji mających zapewnić jej rozwój. Początkowo majątkiem spółki stają się wkłady (zarówno pieniężne jak i niepieniężne czyli tzw. aporty) wniesione przez wspólników. W praktyce jednak zdarza się, iż w ten sposób zgromadzone środki nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb spółki w związku z czym pojawia się konieczność jej dofinansowania. Poniżej zostaną przedstawione wybrane sposoby, za pomocą których można ów dofinansowania dokonać.

  1. Pożyczka

Najbardziej klasyczną formą rozwiązywania problemów finansowych spółki z o.o. jest oczywiście pożyczka. Istoty instytucji pożyczki nie trzeba nikomu wyjaśniać. W przypadku  pożyczki pomiędzy spółką a jej wspólnikiem należy jednakże pamiętać o kilku istotnych elementach. Po pierwsze w przypadku zawarcia umowy pożyczki, której kwota przekracza 1 000 zł należy pamiętać o zachowaniu formy dokumentowej. Taki rygor bowiem nakłada na strony pożyczki art. 720 § 2  Kodeksu Cywilnego. Zwykła forma pisemna okazuje się jednak niewystarczająca w przypadku, gdy wszystkie udziały w spółce przysługują jednemu wspólnikowi, który jest zarazem jedynym członkiem zarządu. W takim bowiem przypadku czynności pomiędzy takim wspólnikiem (a więc także zawarcie umowy pożyczki) wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Umowa pożyczki nie musi zawierać wyraźnie określonego celu w jakim została udzielona. Jednakże pożyczkodawca może żądać umieszczenia w umowie zapisu określającego cel na jaki mają zostać przeznaczone środki przez niego przekazywane, jest to więc kwestia, która może być w dowolny sposób kształtowana przez strony w zależności od woli, wzajemnych stosunków panujących w spółce lub też innych okoliczności.

W przypadku rozważań dotyczących wyboru sposobu dofinansowania spółki należy pamiętać również o kwestiach związanych z opodatkowaniem, które przy spełnieniu danych założeń mogą kształtować się w sposób bardzo korzystny. Po pierwsze, pożyczka udzielana spółce przez jej wspólnika zwolniona będzie z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Po drugie, pożyczka udzielona przez wspólnika będzie zwolniona od obowiązku odprowadzenia podatku VAT pod warunkiem, iż wspólnikiem-pożyczkodawcą będzie osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT. Po trzecie udzielona pożyczka nie będzie objęta reżimem podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie stanowi ona przychodu spółki ani nie można zakwalifikować jej do kosztów uzyskania przychodu. Należy jedynie pamiętać, iż do podstawy opodatkowania każdorazowo powinny zostać wliczone należne odsetki od momentu ich wymagalności bądź zapłaty.

 

  1. Dopłata

Dopłata jest formą dofinansowania spółki przewidzianą w art. 177 KSH. Ten stosunkowo krótki artykuł posiada w sobie bardzo dużo cennych informacji. Po pierwsze należy wskazać, iż dopłat od wspólników można żądać jedynie w przypadku, gdy umowa spółki wyraźnie taką możliwość przewiduje i tylko w określonej wysokości. Jest to związane z tym, iż wspólnik musi mieć od samego początku, od momentu przystąpienia do spółki świadomość i możliwość zareagowanie w związku z faktem iż w przyszłości może zostać zobowiązany do dokonania dopłaty na jej rzecz. Zastrzeżenie dotyczące obowiązku dopłat może być zawarte w pierwotnej umowie spółki bądź dodane w przypadku jej zmiany. W tym drugim przypadku, należy jednak pamiętać, iż do wprowadzenia takiego zastrzeżenia konieczna będzie zgoda wszystkich wspólników.

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie do ich udziałów. Oznacza to, że obowiązkiem dopłat nie mogą być obciążeni tylko niektórzy wspólnicy, a najwięcej powinni przeznaczyć Ci wspólnicy, którzy prawdopodobnie, z racji posiadania największej ilości udziałów, najbardziej w przyszłości na tym skorzystają.

Dopłaty w odróżnieniu od pożyczki są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kwoty udzielanych dopłat, którą należy uiścić w ciągu 14 dni od momentu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat.

 

  1. Podwyższenie kapitału zakładowego

Jednym z celów podwyższenia kapitału zakładowego może być dofinansowanie spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w postaci zwiększenia wartości obecnie istniejących udziałów bądź utworzenia nowych udziałów o wartości analogicznej do wartości udziałów już istniejących. Tworząc nowe udziały można doprowadzić do wprowadzenia do spółki nowego wspólnika, który obejmie tworzone udziały, bądź do zwiększenia zaangażowania wspólnika już posiadającego udziały w spółce.  

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo na podstawie obowiązującej umowy spółki bądź w wyniku jej zmiany. Aby dokonać podwyższenia na podstawie obowiązującej umowy, jej treść musi zawierać wyraźne postanowienia co do możliwości, terminu i wysokości podwyższenia. Do podjęcia uchwały w tej materii wymagana jest bezwzględna większość głosów. W przypadku zaś, gdy umowa spółki nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego, koniecznym jest zmiana umowy spółki. Oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki a także o objęciu udziałów powinno nastąpić w formie aktu notarialnego.

Na zakończenie należy również wskazać, iż niezależnie od tego czy podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie obowiązującej umowy bądź w wyniku jej zmiany należy zgłosić do sądu rejestrowego.

  1. Kapitał zapasowy

Kolejny sposób finansowania spółki polega na objęciu udziałów po zawyżonej cenie w stosunku do ich wartości nominalnej. Taka praktyka prowadzi do powstania kapitału zapasowego, który może służyć jako swoisty bufor, który może zostać wykorzystany w przypadku konieczności pokrycia strat finansowych spółki. Objęcie udziałów powyżej ich wartości jest jedną z możliwości pokrycia kapitału zapasowego, oprócz tego jego zwiększenie może nastąpić np. w przypadku przeznaczenia wypracowanego zysku netto przez wspólników w wyniku podjętej przez nich uchwały. Należy jednak uznać, iż nie jest to klasyczna forma dofinansowania spółki, poprzez dokapitalizowanie jej nowymi środkami a jedynie zgodna wola pozostawienia zysku wypracowanego przez nią jako zabezpieczenia na przyszłość (bądź dokonania kolejnych inwestycji).

Należy wskazać, iż w praktyce wspólnicy w drodze indywidualnych uzgodnień mogą osiągnąć zamierzony cel w drodze innych, mniej popularnych czynności. Tytułem przykładu można wskazać wniesienie aportu do spółki przy jednoczesnym określeniu jego wartości w kwocie niższej aniżeli rzeczywista. W ten sposób rzeczywisty majątek spółki jest wyższy od tego określonego w dokumentach wskutek czego powstają tzw. „cicha rezerwa”. Innym przykładem może być dokonanie darowizny na rzecz spółki. Katalog czynności możliwych do podjęcia celem poprawienia kondycji finansowej spółki jest więc bardzo szeroki i zależy często jedynie od wzajemnego zaufania wspólników i ich zaangażowania w działalność spółki.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 24 marca 2020 Wyświetleń: 513 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top